دانشکده معماری و هنر

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:

      برنامه کلاس های سایت دانشکده در ترم جاری
 

  زمان برگزاری کلاس های ترم جاری در سایت دانشکده
 
ردیف روز ساعت درس استاد گروه
1 شنبه ها 8 تا 10 برنامه های کاربردی کامپیوتر(Excel-Word)

مهندس خدمتی

کارکنان
2 یکشنبه ها 9 تا 12 آشنایی با کامپیوتر دکتر خاتمی
فرش
3 دوشنبه ها 14 تا 16 نرم افزار تخصصی(PhotoShop) استاد سجادی کارآفرینی
4 سه شنبه ها 9 تا 12 کاربرد نرم افزار های تخصصی(Booria) استاد الهامی فرش
5 سه شنبه ها 14 تا 17 آشنایی با کامپیوتر دکتر خاتمی
 فرش
6
چهارشنبه 8 تا 10 برنامه های کاربردی کامپیوتر(Excel-Word)

مهندس خدمتی

کارکنان
7 چهارشنبه 13 تا 16 کاربردکامپیوتردرمعماری(Autocad) استادحسنی مقدم معماری

 ساعت کاری سایت دانشکده : شنبه تا چهارشنبه  از ساعت 7.30 لغایت 17.30
 
      فراخوان ارسال مقاله هنرهای صناعی ایران
 
 
       اخبار و رویدادها