دانشکده معماری و هنر

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • معرفی

رئیس دانشکده:

دکتر احمد اکبری

http://akbaria.kashanu.ac.ir

Email: akbari@kashanu.ac.ir

تلفن:031-5591-3130


مسئول دفتر دانشکده:

علی رضا آذری فرد

تلفن:031-5591-3131

فکس:031-5591-3132


معاون پژوهشی:

دکتر جواد دیواندری

http://jdivandari.kashanu.ac.ir

Email: j.divandari@gmail.com

تلفن:031-5591-3149


معاون آموزشی:

دکتر رضا نوری شادمهانی

http://noori.kashanu.ac.ir

Email: nourishad.r@gmail.com

تلفن:031-5591-3150

تعداد بازديد از اين صفحه : 4454