دانشکده معماری و هنر

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:

      جدول رشته گرایش ها
 
 
      ژوژمان عمومی پایان نامه های کارشناسی بهمن ماه 95
 

بسمه تعالی

قابل توجه دانشجویان عزیز معماری که پروژه پایان نامه خود را درژوژمان بهمن ماه1395ارائه مینمایند.

به اطلاع این دسته از دانشجویان میرسد که با هماهنگی اساتید راهنما وتهیه مجوز دفاع اقدام به اعلام روز وساعت دفاعیه خود به گروه معماری نمایند .

 

تاریخ ژوژمان:  (یکشنبه-  دو شنبه- سه شنبه  17/11/ 1395  الی 19/ 11/ 1395( میباشد.

لازم به ذکر است کلیه کارهای دانشجویان درمورخ یکشنبه 17/11/1395باید درنگارخانه نصب شده باشد وپس ازدفاع کارهای خود را از نگارخانه بردارند.

گروه معماری

 
      دست ساخته های دکتر مهران ملک
 

 
       اخبار و رویدادها