دانشکده معماری و هنر

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • دوره های آموزشی > ارشدپژوهش هنر

 

تعریف واهداف

 

 

دوره کارشناسی ارشد پژوهش هنر یکی از دوره های آموزش عالی است که هدف آن تشویق و ترغیب تفکر در مغوله، هنر، رشد خلاقیت های هنر و ارتقاء سطح بینش هنری در فرهنگ اسلامی است. امید می رود با اجرای این دوره گامهای موءثری در تقویت حوزه های آموزشی و پژوهش هنر و تالیف و تصنیف در زمینه های هنری و جهت یابی و تصحیح حرکت های هنری جامعه اسلامی برداشته شود.

 

 

طول دوره آموزشی

 

 

طول متوسط دوره کارشناسی ارشد پزوهش هنر 5/2 سال یا 5 نیمسال است بر تمامی دانشجویانی که از دوره های کارشناسی رشته های هنر وارد این دوره می شوند لازمست تعداد 9 واحد به عنوان دروس پیشنیاز (کمبود) طبق جدول شماره (1) بگذرانند. دانشجویانی که از رشته های غیر از هنر در این دوره پذیرفته می شوند می بایست علاوه بر دروس مندرج در جدول شماره (1) دروس جدول شماره (2) را، (جمعا حداکثر تا 27 واحد) بعنوان پیشنیاز بگذرانند.

 

تعداد واحدهای درسی

تعداد کل واحدهای درسی این دوره 32واحد برطبق تقسیم بندی ذیل میباشد:

دروس اصلی تخصصی

13واحد

دروس اختیاری

9واحد

رساله نهائی

10واحد

جمع

32

 


جداول دروس

 

 

دروس پیشنیاز

 

 

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

 

43601

آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران

3

51

 

 

43602

زبان تخصصی 1

3

51

 

 

43603

زبان تخصصی 2

3

51

 

 


دروس پیشنیاز

 

 

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

 

 

43604

آشنایی با هنر در تاریخ 1

2

34

 

 

43605

آشنایی با هنر در تاریخ 2

2

34

 

 

43606

هنروتمدن اسلامی1

2

34

 

 

43607

هنر و تمدن اسلامی2

2

34

 

 

43609

مبانی هنر های تجسمی 1

3

51

 

 


دروس اصلی

 

 

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

 

 

43615

کارگاه روش تحقیق

3

68

 

 

43616

حکمت هنر اسلامی

2

34

 

 

43617

مطالعات تطبیقی هنر (1)

3

51

 

 

43618

مطالعات تطبیقی هنر (2)

3

51

 

 

43619

آشنائی با آراء متفکران در باب هنر

2

34

 

 

43631

پروژه نهائی

10

 

 

 


دروس اختیاری

 

 

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

 

 

43622

برسی و مکاتب هنری تحلیل

3

51

 

 

43623

جامعه شناسی هنر

3

51

 

تعداد بازديد از اين صفحه : 4456