دانشکده معماری و هنر

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • دوره های آموزشی > ارشد باستان شناسی

تعریف و هدف

آموزش باستانشناس کارشناسی ارشد به منظور تربیت کادر مدرسی برای این رشته در زمینه شناخت تمدنهای قدیمی و بازسازی تاریخ و فرهنگ ساکنان باستانی فلات ایران و هم چنین جوامع همجوار در دوران های گذشته یک سلسله دروس اصلی و بنیادی بر اساس دروس مورد نیاز این گروه در دانشگاه تهران و سایر دانشگاه های کشور در برنامه آموزشی « دانشگاه کاشان» به شرح ذیر منظور شده است.

الف: تربیت مدرس برای آموزش باستانشناس پیش از تاریخ ایران، بین النهرین آسیای صغیر و مصر وهند

ب: تربیت مدرس برای آموزش باستانشناس دوران تاریخی ایران_ بین الهنرین یونان و روم

ج: تربیت مدرس برای آموزش باستانشناس دوران اسلامی ایران و ممالک اسلامی دیگر.

طول دوره و شکل نظام

دوره آموزشی کارشناسی ارشد باستانشناسی دانشگاه کاشان با توجه به مصوبات شورای عالی برنامه ریزی در مورد کارشناسی ارشد 5/2 سال خواهد بود و نظام آموزشی آن واحدی تخصص است که کلیه دروس در 5 ترم ارائه می شود و طول هر ترم 18 هفته و زمان تدریس هر واحد درس نظری 17 ساعت وعملی 24  ساعت خواهد بود و کار آموزش عملی در طول ترم انجام می گردد.

تعداد واحد های درسی

تعداد کل واحد های درسی دوره کارشناسی ارشد باستانشناسی دانشگاه کاشان 28 واحد بر طبق دسته بندی زیر می باشد.

1-      دروس اصلی وتخصصی  (در هر یک از سه گرایش ماقبل تاریخ تاریخی و اسلامی)

2-      دروس پایه

ضرورت واهمیت

در مورد اهمیت و ضرورت تحصیل و آموزش این علم باید گفت که باستانشناسی زمینه ساز تاریخ است و در قرآن کریم آیات زیادی درباره قصص و سنت ها نقل شده و در همه آنها به انسانها هشدار داده شده است که از گذشتگان عبرت گیرند و در زندگی پیشینیان مطالعه کنند.

هدف باستانشناسی بعد از مطالعه آثار قدیمه و متروکه فقط کشف حقیقت است و اشیاء و مدارکی که ضمن عملیات  ظاهر می شوند مانند ابزار کار و مصالح معماری است که پس از مطالعه و هم آهنگ شدن تشکیل یک واحد ساختمانی را می دهند که اغلب تجلی زندگی انسانهای گذشته است و هر یک از آن آثار شاخص یک دوره از تمدن خاص زمان خود می باشند.

دروس پایه

کد درس

تعداد واحد

نام درس

ساعت

145803

2

هنرهای کاربردی

34

145808

4

پایان نامه

34

دروس اختصاصی

 

145811

2

شناخت و بررسی تمدنهای پیش از تاریخ ایران از آغاز تا پایان استقرار دهکده

34

145815

2

باستان شناسی پیش از تاریخ بین الهنرین

34

145817

2

شناخت و بررسی تمدنهای پیش از تاریخ آسیای صغیر

34

145820

2

باستان شناسی دوره تاریخی ایلام

34

145821

2

باستان شناسی دوره تاریخی ماد

34

145822

2

باستانشناسی دوره تاریخی هخامنشی

34

145823

2

باستان شناسی  دوره تاریخی اشکانی

34

145824

2

باستان شناسی دوره تاریخی ساسانی

34

145829

2

شناخت بررسی باستان شناسی صدر اسلام

34

145831

2

شناخت و بررسی باستان شناسی از قرن دهم تاعصر حاضر

34
145829

2

شناخت و بررسی باستان شناسی صدر اسلام تا قرن پنجم هجری

34

 

دروس دانشجویان غیر مرتبط

141705

2

اسطوره شناسی

34

141704

2

اصول و مبانی انسان شناسی

34

141706

2

مبانی فرهنگی باستان شناسی

34

141741

2

روش کاوش وبررسی آثار باستانی

34

تعداد بازديد از اين صفحه : 1523