دفترچه تلفن دانشکده(جهت ارتباط از خارج دانشگاه با پیش شماره ۵۵۹۱-۰۳۱ شماره گیری شود.)

ردیف نام نام خانوادگی شماره تماس موقعیت چهره

رزومه

Resum

1 محسن جاوری

3130

3131

رئیس دانشکده

فارسی

انگلیسی

2 طاهره عمیدی فر

3130

3131

مسئول دفتردانشکده    
3 احمد اکبری 3154 معاون آموزشی دانشکده و رئیس پژوهشکده فرش ایران

فارسی

انگلیسی

4 بابک عالمی 3148 معاون پژوهشی دانشکده

فارسی

انگلیسی

5 رضا نوری شادمانی 3168 مدیر گروه باستان شناسی

فارسی

انگلیسی

6 محمدرضا غیاثیان 3120 مدیر گروه صنایع دستی

فارسی

انگلیسی

7 حسن خاتمی 3124 مدیر گروه فرش

فارسی

 

English

8 مهدی ممتحن 3166 مدیر گروه معماری

فارسی

انگلیسی

9 امیرحسین چیت سازیان 3169 مدیر گروه مطالعات عالی هنر

فارسی

انگلیسی

10 سیدحسین علوی 3145 کارشناس گروه های معماری / فرش / مطالعات عالی هنر  
11 محمد جواد باقری 3121 کارشناس گروه های صنایع دستی/ باستان شناسی  
12 مجتبی معینیان 3128 کارشناس پژوهشکده فرش  
13 معصومه میرزائی 3152 کتابخانه دانشکده    
14 فاطمه میرزابیگی 3152 کتابخانه دانشکده    
15 افسانه آخوندزاده 2830 کارگاه معماری    
16 زهرا شریف فر 3139 مرکز اسناد و تحقیقات علمی و معماری    
17 نرجس زیبائی 3372 مجموعه آزمایشگاههای فرش    
3373
3374
2956
18 حسن رعیت مقدم 2547 مجموعه کارگاههای هنر    
19 امیرحسین یاسمی 2884 مجموعه کارگاههای هنر    
20 حسن فلاح 3140 مسئول آموزش دانشکده  
21 محمد ملکی 3141 کارشناس آموزش دانشکده  
22 محمدحسین صادقی 3158 مسئول سمعی و بصری و کارگاه عکاسی و سالن نگارخانه دانشکده  
23 حسن غیاثی 3137 مرکز رایانه دانشکده  
3136
24            
25