معرفی دانشکده

 

رئیس دانشکده:

دکتر مهدی ممتحن

https://faculty.kashanu.ac.ir/momtahen/fa

Email: momtahen@kashanu.ac.ir

تلفن:031-5591-3130


مسئول دفتر دانشکده:

طاهره عمیدی فر

تلفن:031-5591-3131

فکس:031-5591-3132


معاون پژوهشی:

دکتر بابک عالمی

https://faculty.kashanu.ac.ir/alemi/fa

Email: alemi@kashanu.ac.ir

تلفن:31-5591-3166

 

معاون آموزشی:

دکتر احمد اکبری

https://faculty.kashanu.ac.ir/akbaria/fa

Email: akbari@kashanu.ac.ir

تلفن:1541-5591-3