مطالعات عالی هنر

مدیر گروه مطالعات عالی هنر:

دکتر امیرحسین چیت سازیان

http://chitsazian.kashanu.ac.ir

Email: chitsazian@kashanu.ac.ir

تلفن:031-5591-3169