کارشناسی باستان شناسی

تعریف واهداف

علم باستان شناسی، شناخت حقایق فرهنگهای گذشته است که درتاریخ نامی از آنان وشیوه زندگیشان برده نشده ویا به ندرت برده شده است.

مطالعات باستان شناسی ما را به دنیای زندگی گذشتگان می برد وسخن کسانی را که امروز خاموشند باز می شنویم. در کاوشهای باستانشناسی علاوه بر آشنایی با فرهنگ های مادی مانند مذهب، آداب ورسوم،زبان وادبیات، سنت ها ورفتارهای فرهنگی نیز مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد. باستانشناسان برای شناخت حقایق فرهنگی انسان اورا ازطریق آثار وبقایایش مورد مطالعه قرار می دهند.

طول دوره آموزشی

دوره آموزش باستان شناسی دانشنامه کارشناسی طبق ضوابط مصوبات ستاد انقلاب فرهنگی 4سال است.ونظام آموزشی آن واحدی است وکلیه دروس در 7 ترم ویک فصل حفاری ارائه می گردد وطول هر ترم 17 هفته وزمان تدریس هر واحد درس نظری 17ساعت عملی و34 ساعت وکار آموزی یک فصل میباشد.

واحد های درسی

تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی باستانشناسی 141واحد برطبق تقسیم بندی ذیل میباشد:

1-2- دروس عمومی

23واحد

 

2-3- دروس پایه

16واحد

 

3-3-دروس اصلی

68واحد

 

4-3- دروس تخصصی

32واحد

 

5-3- دروس اختیاری

21واحد

 

دانشجویان باید حداکثر 10 واحد ازبین 21 واحد اختیاری در سطح دانشگاهی بگذرانند.

 جداول دروس

جدول دروس پایه

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

141701

تاریخچه علم باستانشناسی

2

34

141702

برسی تمدن های باستانی ازنظر قران کریم

2

34

141703

جغرافیای تاریخی ایران

2

34

141704

اصول ومبانی انسان شناسی

2

34

141705

اسطوره شناسی

2

34

141706

مبانی فرهنگی باستانشناسی

2

34

141707

تاریخ هنر از باستان تا آغاز اسلام

2

34

141708

حفظ آثار باستانی (1)

2

34

دروس اصلی

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

141711

مبانی تطور انسان(انسان شناسی فرهنگی)

2

34

141712

استخوان شناسی

2

34

141713

باستانشناسی پیش از تاریخ ایران

2

34

141714

باستانشناسی ایران در آغاز شهرنشینی

2

34

141715

باستان شناسی وهنر عیلام

2

34

141716

باستانشناسی ایران در هزاره اول ق.م

2

34

141717

باستانشناسی هنر ماد وهخامنش

4

68

141718

باستانشناسی اشکانی

2

34

141719

باستانشناسی ساسانی

2

34

141720

باستانشناسی وهنر اسلامی ایران(1)

2

34

141721

باستانشناسی وهنر اسلامی ایران(2)

2

34

141722

باستانشناسی وهنر اسلامی ایران(3)

2

34

141723

فلز کاری در دوره اسلامی

2

34

141724

باستانشناسی پیش از تاریخ بین النهرین

2

34

141725

هنر ومعماری بین النهرین در دوران تاریخی

4

68

141726

باستانشناسی مصر باستان

2

34

141727

باستانشناسی وهنرآسیای صغیر

2

34

141728

سکه شناسی وشناخت مهر تابلت

4

68

141729

تاریخ هنر نقاشی در ایران

2

34

141730

هنر یونان و روم باستان

2

34

141731

حفاظت اشیا باستانی(2)

2

34

141732

باستانشناسی وهنر سرزمین های اسلامی

4

68

141733

سیر تحول خطوط وخواندن کتیبه های اسلامی

4

68

141734

کتاب آرائی

2

34

141735

هنر خاور دور

2

34

141736

هنر هند باستان

2

34

141737

خطوط باستانی ایران(1)

2

34

141738

خطوط باستانی ایران(2)

2

34

141739

تکنیک هنر سفالگری در دوره اسلامی

2

34

دروس تخصصی

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

141740

طراحی وترسیم مدارک

4

 

141741

روش کاوش وبررسی آثار باستانی

2

34

141742

موزه داری

2

34

141743

کاوش های باستان شناسی

20

340

141744

پایان نامه

4

102

دروس اختیاری

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

141745

قالی بافی ونساجی در دوران باستان

2

34

141746

زبان فارسی باستان

2

34

141747

فرهنگ ایران باستان

2

34

141748

زبان فارسی میانه

2

34

141749

فرهنگ وتمدن ساسانی

2

34

141750

هنر بیزانس

2

34

141751

هنر رمان وگوتیک

2

34

141752

فرهنگ وتمدن ایران از مغول تا صفویه

3

51

141753

فرهنگ وهنر عهد صفویه

2

34

141754

هنر رنسانس

2

34