ارشد فرش

ردیف

نام دانشجو

عنوان

استاد راهنما

تاریخ دفاع

چکیده

1

ربابه تقی زاده بروجنی    عصاره گیری ورنگرزی الیاف پشم بارنگزای پوست گردو به کمک امواج فراصوت 

دکتر احمد اکبری

  شهریور 93

 چکیده

2

مرجان گاراژیان رنگرزی فرش با گیاه زرشک زینتی وبررسی عوامل مختلف روی آن

دکتر احمد اکبری

 شهریور 93

 چکیده

3

شهدخت رحیم پور

بررسی عوامل موثر برحفظ وافزایش نیروی انسانی بافت در فرش دست بافت (مطالعه موردی شهرستان شیراز)

دکتر امیر حسین چیت سازیان

 شهریور 93

 چکیده

4 سید محمد مهدی میرزا امینی بررسی ارزش ویژه برند جغرافیای فرش دست بافت ایران ورتبه بندی آنها دکتر امیر حسین چیت سازیان  شهریور 93 چکیده
5 مریم قنبری عدیوی بررسی اشعهuvبررنگرزی الیاف پشمی با پوست گردو دکتر احمد اکبری  شهریور 93  چکیده
6 عبدالسلیم قره بائی استخراج وساخت پودر رنگی از گیاه اسپرک با استفاده از فرایند های غشایی وبررسی خصوصیات رنگرزی آن دکتر احمد اکبری شهریور 93 چکیده
7 فاطمه محمدی بررسی عوامل مختلف در رنگرزی پشم بابرگ درخت نارنج
مهندس صالح علوی
دکتر احمد اکبری
شهریور93 چکیده
8 زیبارادنیا بررسی و مقایسه خصوصیات فیزیکی نخ حاصل از ابریشم کجین با ابریشم معمولی و کاربرد آن در فرش مهندس صالح علوی  مهر93 چکیده
9 ابوالقاسم نعمت شهر بابکی بررسی طلسم وتعویذ وتاثیر آن در نقش مایه های فرش های سیستان وبلوچستان
حسن عزیزی اشکهرانی
دکتر امیر حسین چیت سازیان
مهر93 چکیده
10 مریم اناری رنگرزی لیف پشم با برگ درخت پسته
دکتر حسن خاتمی
دکتر احمد اکبری
دی93 چکیده
11 ملیحه مهدیان تاثیر عوامل فرهنگی بر زیبایی شناسی فرش چهار محال وبختیاری مهندس حسن عزیزی بهمن 93 چکیده
12 احمد آدینه وند بررسی تطبیقی موسیقی مقامی لرستان ونقوش فرش های لری
فتحعلی قشقایی فر
رضا پرویز زاده
اردیبهشت 94 چکیده
13 سیدارشادالدین آیتی بررسی عوامل مختلف در رنگرزی پشم با گل وگیاه ریواس دکتر حسن خاتمی بهمن 93 چکیده
14 رامین ذاکری بررسی عوامل مختلف در رنگرزی پشم با گیاه خرگوشک دکتر حسن خاتمی بهمن 93 چکیده
15 عفت پوری بررسی بهینه سازی شرایط رنگرزی الیاف پشم با مواد رنگزای روناس بدون استفاده از دندانه وتاثیر سطح فعالها برمیزان جذب رنگزا دکتر احمد اکبری شهریور 94 چکیده
16 آزاده کارگر راوری بررسی چالش ها ومعایب روش های سنتی رنگرزی پشم با نیل در منطقه کاشان وارائه راهکار مناسب دکتر احمد اکبری شهریور 94 چکیده
17 اخترالسادات موسوی بهبود ثبات نوری نخ پشمی رنگ شده با رنگزا های طبیعی زرد توسط گالیک اسید دکتر احمد اکبری شهریور 94 چکیده
18 محبوبه نیری مطالعه وبررسی مشخصه های رنگی نخ پشمی حاوی نانو ذرات روی سنتز شده به صورت درجا به عنوان دندانه در رنگرزی با اسپرک   دکتراحمد اکبری شهریور 94  چکیده
19 سلیمه کاظمینی بررسی لبعاد نظری وعملی زندگی احمدهرتمنی(ارچنگ) طراح فرش اصفهان مهندس حسن عزیزی شهریور94 چکیده
20 ملیحه حسینی محراب بررسی تطبیقی وطبقه بندی فرش های جانمازی(سجاده ای) با سایر فرش های محرابی موجود در موزه آستان قدس رضوی وموزه فرش تهران دکتر امیرحسین چیت سازیان
مهندس حسن عزیزی
شهریور94 چکیده
21

سعید سلیمی بنی 

بررسی عوامل مختلف در رنگرزی لیف پشم با کاکل ذرت و میوه کاج   دکتر حسن خاتمی شهریور94 چکیده
22 یاسر حنیفی شناسایی ومعرفی شاخص های کیفیت فرش دستباف ایران دکتر امیر حسین چیت سازیان بهمن94 چکیده
23 فائزه تیکدری نژاد مطالعه تطبیقی قالی های تصویری کرمان و کاشان از لحاظ فرمی و محتوایی (اواخر قاجار تا اواخر پهلوی)  دکتر امیر حسین چیت سازیان بهمن94 چکیده
24 مهناز پورابوطالب بررسی سطح فعالهای مختلف در رنگرزی پشم با ماده ی رنگزای قرمزدانه در حضور کلرید قلع دکتر احمد اکبری بهمن 94 چکیده
25 طیبه جعفری بررسی تاثیر رفتارفروش انطباقی براثر بخشی بازاریابی در صنعت فرش دستباف دکتر علیرضا امینی اسفند94 چکیده
26 فریبرز نور پناه بررسی تأثیر تقدم و تأخر رنگزاها در رنگرزی ترکیبی بر ثباتهای نخ پشمی دکتر احمد اکبری
سید محمد ویسیان
شهریور95 چکیده
27 بهزاد نیک اندیش بررسی و مقایسه خواص فیزیکی انواع ابریشم های شاخص موجود در بازار ایران از جهت کاربرد درفرش دستباف مهندس غلامرضا صالح علوی - چکیده
28 محمد بیرانوند مطالعه وبررسی طرح فرش لرستان با تاکید بر طراحی نقشه ی فرشی خلاقانه و نو مختص نیاز این منطقه دکتر امیرحسین چیت سازیان، مهندس فتحعلی قشقایی فر - چکیده