باستان شناسی

مدیر گروه باستان شناسی:

دکتررضا نوری شادمهانی

https://faculty.kashanu.ac.ir/noori/fa

Email:nourisha.i@gmail.com

تلفن:031-5591-3168


 

برنامه هفتگی حضور اعضاء هیئت علمی در دانشکده