گرایش طراحی

تعریف و اهداف

دوره کارشناسی فرش از دوره های آموزش عالی است که هدف از برگزاری آن تربیت نیروی متخصص آشنا به مبانی نظری و عملی فرش دستباف می باشد. علاوه بر دروس عمومی و پایه هنر ،دروس نظری و عملی در مباحث مختلف فرش از جمله: تاریخ فرش، شناخت طرح و نقش، ارزیابی و ارزشیابی، اقتصاد، مدیریت تولید، پژوهش و موزه داری فرش و دروس عملی و کارگاهی نظیر :طراحی، بافت، مرمت، رنگرزی، نگارگری، طراحی و بافت گلیم و همچنین کارآموزی و پروژه نهایی مورد توجه قرار گرفته است.

طول دوره آموزشی

طول دوره رشته کارشناسی فرش چهار سال و مشتمل بر هشت نیمسال است که هر نیمسال تحصیلی 17 هفته خواهد بود. زمان تدریس هر واحد درسی از نوع نظری یک ساعت در هفته، عملی و آزمایشگاهی دو ساعت و کارگاهی سه ساعت است.

واحدهای درسی

 

واحد های درسی برنامه دوره کارشناسی رشته فرش برای هرسه گرایش طراحی فرش"، "بافت" و "مرمت فرش"

 

دروس عمومی و معارف اسلامی

12 واحد

 

دروس عمومی

9 واحد

 

دروس پایه(مشترک گرایشها)

26 واحد

 

دروس اصلی(مشترک گرایشها)

60 واحد

 

دروس تخصصی هر گرایش

25 واحد

 

دروس اختیاری

4 واحد

 

مجموع

136 واحد

 

         

جداول دروس

دروس پایه

 

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

 

43001

آشنایی با هنر های سنتی ایران

2

34

 

43002

آشنایی با بافته های سنتی ایران

2

34

 

43003

هندسه نقوش در هنر های سنتی ایران

3

85

 

43004

آشنایی با هنر در تاریخ 1

2

34

 

43005

آشنایی با هنر در تاریخ 2

2

34

 

43006

هنر و تمدن اسلامی1

2

34

 

43007

هنر و تمدن اسلامی 2

2

34

 

43008

مبانی هنر های تجسمی 1

2

68

 

43009

مبانی هنر های تجسمی2   

2

68

 

43010

طراحی پایه

3

153

 

43011

عکاسی 1

2

68

 

43012

آشنایی با کامپیوتر

2

51

 

43013

سیر تحول نقش در هنر ایران

2

34

 

43014

طراحی سنتی 1

2

68

 

43015

طراحی سنتی 2

2

68

 

43016

طراحی فرش 1

3

119

 

43017

شناخت طرح و نقش فرش ایران 1

2

34

 

43018

شناخت طرح و نقش فرش ایران 2

2

34

 

43019

شناخت طرح و نقش گلیم

2

34

 

43020

طراحی گلیم

2

102

 

43021

بافت گلیم

2

119

 

43022

بافت فرش 1

3

85

 

43023

بافت فرش 2

3

119

 

43024

شیمی کاربردی فرش

2

51

 

43025

علوم الیاف

3

68

 

43026

رنگرزی شیمیا یی 1

2

68

 

43027

رنگرزی سنتی 1

2

68

 

43028

حفاظت و مرمت فرش 1

3

119

 

43029

حفاظت و مرمت فرش 2

3

153

 

43030

رنگ و نقطه نقشه فرش 1

2

68

 

43031

تاریخ فرش ایران

2

34

 

43032

تاریخ فرش جهان

2

34

 

43033

پژوهش در فرش

2

51

 

43034

موزه داری فرش

2

34

 

43035

کنترل کیفیت در فرش

2

51

 

43036

مدیریت تولید فرش

2

34

 

43037

اقتصاد فرش

2

34

 

43038

شناخت بازار های جهانی فرش

2

34

 

42339

 ارزیابی و ارزشیابی فرش

2

51

 


دروس تخصصی

 

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

 

43040

طراحی فرش 2

3

119

 

43041

طراحی فرش 3

3

119

 

43042

طراحی فرش 4

3

119

 

43043

نگارگری 1

2

68

 

42344

نگارگری 2

2

68

 

42345

رنگ و نقطه نقشه فرش 2

2

68

 

43046

مبانی رنگ در فرش ایران

2

34

 

43047

زبان تخصصی

2

34

 

43048

کار آموزی

2

102

 

43049

پروژه نهایی

4

204

 


دروس اختیاری

 

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

 

43062

خوشنویسی و طراحی حروف

2

51

 

43063

عکاسی 2

2

68

 

51

کاربرد کامپیوتر در طراحی و بافت فرش

2

 

 

34

مردم شناسی

2