کارشناسی صنایع دستی

تعریف و اهداف 

دوره کارشناسی " صنایع دستی" یکی از دوره های آموزش عالی است که هدف آن، مجهز نمودن افراد متعهد به دانش، تجربه و کار آئی عملی در صنایع دستی ایران است که با کمک به " احیا، تقویت و هدایت " مطلوب این صنایع و حمایت معنوی ومادی از استادکاران و هنرمندان، در جهت استقلال فرهنگی و اقتصادی کشور گام بردارند.

 

 

 
 طول دوره آموزشی

طول دوره کارشناسی صنایع دستی 4 سال شامل 8 ترم می باشد.

 واحدهای درسی

تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی صنایع دستی 136واحد برطبق تقسیم بندی ذیل می باشد:

1-2- دروس عمومی

21واحد

 

2-3- دروس پایه

31واحد

 

3-3- دروس اصلی

25واحد

 

4-3- دروس تخصصی

51واحد

 

5-3- دروس اختیاری

9واحد

 

 
 جداول دروس                                                                          

دروس پایه

 

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

 

 

39101

مبانی هنرهای تجسمی 1

3

68

 

39102

مبانی هنرهای تجسمی 2

3

85

 

39103

کارگا ه طراحی پایه 1

3

153

 

39104

کارگاه طراحی پایه 2

3

153

 

39105

کارگاه عکاسی پایه 1

2

102

 

39106

کارگاه عکاسی پایه 2

2

102

 

39109

کارگاه حجم سازی

2

102

 

39110

انسان, طراحی, طبیعت 1

3

51

 

39111

هنر و تمدن اسلامی 1

2

34

 

39112

هنر و تمدن اسلامی 2

2

34

 

39113

آشنایی با هنر در تاریخ 1

2

34

 

39114

آشنایی با هنر در تاریخ 2

2

34

 

39115

آشنایی با هنرهای سنتی ایران

2

34

 

  

دروس اصلی

 

 

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

 

39121

هندسه نقوش در صنایع دستی ایران 1

2

51

 

39122

هندسه نقوش در صنایع دستی ایران 2

2

51

 

39123

تحقیق در صنایع دستی ایران 1

2

51

 

39124

تحقیق در صنایع دستی ایران 2

2

51

 

39125

مرمت نگهداری آثار هنری 1

3

68

 

39126

مرمت و نگهداری آثارهنری 2

3

68

 

39127

انسان, طراحی, طبیعت 2

3

51

 

39128

خوشنویسی و طراحی حروف 1

2

51

 

39129

طرح اشیا’ در تمدن اسلامی

2

34

 

39130

تحول صنایع دستی در دنیا

2

34

 

39131

تاریخچه کتابت

2

34

 

 

دروس تخصصی

 

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

 

39141

کارگاه صنایع دستی 1

4

204

 

39142

کارگاه صنایع دستی 2

3

153

 

39143

کارگاه صنایع دستی 3

3

153

 

39144

کارگاه صنایع دستی 4

3

153

 

39145

کارگاه صنایع دستی 5

3

153

 

39146

کارگاه صنایع دستی 6

3

153

 

39147

کارگاه صنایع دستی 7

5

255

 

39148

کارگاه صنایع دستی 8

4

204

 

39149

کارگاه صنایع دستی 9

4

204

 

39150

کارگاه تخصصی صنایع دستی 1

6

306

 

39151

کارگاه تخصصی صنایع دستی 2

6

306

 

39152

طرح و رساله نهایی

6

306

 

 

 

دروس اختیاری

 

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

 

39161

آشنایی با رشته های هنری معاصر

2

34

 

39162

مدیریت تولید صنعتی

2

51

 

39163

حکمت هنر اسلامی

2

34

 

39164

خوشنویسی و طراحی حروف 2

2

68

 

39165

هندسه مناظر و مرایا

2

34

 

39166

کارگاه مواد و روشهای ساخت 1

2

102

 

39167

کارگاه مواد و روشهای ساخت 2

2

102

 

39168

کارگاه مواد و روشهای ساخت 3

2

102

 

39169

تاریخ طراحی صنعتی و اختراعات

2

34

 

39170

کارگاه چاپ باتیک ( کلاغه ای )

3

153

 

39171

کارگاه چاپ

2

68

 

توضیح: دانشجویان رشته صنایع دستی دروس غیر تخصصی سایر رشته های گروه هنرهای تجسمی، کاربردی ومعماری را می توانند به عنوان واحد اختیاری انتخاب نمایند.