کارشناسی معماری

تعریف و اهداف

دوره کارشناسی مهندسی معماری دوره ای است حرفه ای که پرورش استعداد خلاقه ، انتقال دانشهاو مهارتهای عمومی حرفه معماری کارآیی عمومی در این رشته را هدف قرارمی دهد. درراستای هدف فوق سعی شده است که در برنامه ریزی این دوره حداکثر بهای ممکن به پروژه های طراحی معماری ودروس فنی ونظری پیرامونی آن داده شود.

طول دوره آموزشی

دوره کارشناسی مهندسی معماری با طرح نهایی حداقل چهارسال به طول می انجامد . پیش از شروع دوره یک نیمسال به عنوان پیش نیاز ارائه می گردد که جزو سنوات تحصیل به حساب نمی آید ولی 8 واحد آن جزو واحدهای دوره محسوب می گردد. فارغ التحصیلان دوره کارشناسی مهندسی معماری می توانند دردوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ادامه تحصیل دهند.

واحدهای درسی

 

تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی معماری 141واحد برطبق تقسیم بندی ذیل می باشد:

 

1-2- دروس عمومی

21 واحد

 

 

2-3- دروس پایه

 29 واحد

 

 

3-3- دروس اصلی

60 واحد

 

 

4-3- دروس تخصصی

 27 واحد

 

 

5-3- دروس اختیاری

 4 واحد

 

 

جداول دروس

 

دروس پایه

 

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

 

 

45001

هندسه کاربردی

3

17

 

45002

کارگاه مصالح وساخت

2

102

 

45003

درک وبیان محیط

3

17

 

45004

بیان معماری(1)

2

17

 

45005

بیان معماری(2)

2

17

 

45006

هندسه مناظر ومرایا

2

17

 

45007

ریاضیات وآمار

3

51

 

45008

انسان، طبیعت، معماری

2

17

 

45009

مقدمات طراحی معماری(1)

5

17

 

45010

مقدمات طراحی معماری(2)

5

17

 


دروس اصلی

 

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

 

45020

مبانی نظری معماری

3

51

 

45021

آشنایی با معماری جهان

2

34

 

45022

برداشت از بناهای تاریخی

3

153

 

45023

آشنایی با معماری اسلامی

4

51

 

45024

آشنایی با معماری معاصر

2

34

 

45025

نقشه برداری

2

17

 

45026

تنظیم شرایط محیطی

2

34

 

45027

تأسیسات الکتریکی(نور وصدا)

2

34

 

45029

ایستایی

2

34

 

45030

مقاومت مصالح وسازه های فلزی

2

34

 

45031

سازه های بتنی

2

34

 

45032

متره وبرآورد

2

51

 

45033

مدیریت وتشکیلات کارگاه

3

17

 

45034

مصالح ساختمانی

2

17

 

45035

ساختمان (1)

2

34

 

45036

ساختمان (2) و گزارش کارگاه

3

34

 

45037

روستا(1)

3

17

 

45038

روستا(2)

3

17

 

45039

طرح معماری (1)

5

17

 

45040

طرح معماری (2)

5

17

 

45041

طرح معماری (3)

5

17

 


دروس تخصصی

 

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

 

45051

آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی

2

17

 

45052

تحلیل فضاهای شهری

3

17

 

45053

آشنایی با مرمت ابنیه

3

34

 

45054

طرح معماری(4)

5

17

 

45055

طرح معماری(5)

5

17

 

45056

طراحی فنی

3

17

 

45057

طرح نهایی

6

-

 


دروس اختیاری

 

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

 

45101

حقوق معماری

2

34

 

45102

اخلاق معماری

2

34

 

45103

تعمیر و نگهداری ساختمان

2

17

 

45104

روش تحقیق

2

17

 

45105

زبان تخصصی

2

34

 

45106

ایرانشناسی

2

34

 

45107

معماری جهان اسلام

2

34

 

45108

تاریخ شهرهای ایران

2

34

 

45109

آشنایی باسایر هنرها

2

34

 

45110

سازه های نو

2

34

 

45111

فرآیند و روشهای معماری

2

34

 

45112

کاربرد کامپیوتر در معماری

2

17