سرفصل ها و منابع درسی


ردیف
سرفصل دروس رشته های تحصیلی دانشکده معماری و هنر کاشان

1

 کارشناسی باستان شناسی 

2

 کارشناسی صنایع دستی 

3

 کارشناسی مهندسی معماری 

4

 کارشناسی فرش 


5

 کارشناسی ارشد باستان شناسی 

6

 کارشناسی ارشد فرش 

7

 

گروه مطالعات عالی هنر   کارشناسی ارشد هنر اسلامی 
 کارشناسی ارشد پژوهش هنر 

8

 

گروه معماری   کارشناسی ارشد مهندسی معماری 
 کارشناسی ارشد فناوری معماری