جدول زمانی دفاعیه ها

جلسه دفاعیه دانشجو پس از تایید تحصیلات تکمیلی جهت دفاع به استاد و دانشجواطلاع داده می شود.