آموزش


کارشناس مسئول آموزش :

آقای محمدملکی

تلفن:
031-5591-3141

تقویم آموزشی دانشگاه - 1401/2

 مقررات آموزشی

 دانشجویان عزیز بخشی از مقررات آموزشی را به اطلاع می رساند:

1-     دانشجو موظف است درهرنیمسال تحصیلی زمانی که دانشگاه اعلام می کند برای انتخاب واحد از طریق پرتال دانشجویی اقدام نماید. عدم اطلاع دلیل موجهی نبوده و ثبت نام ایشان با مشکل روبرو خواهد شد.

2-     حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هردرس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هردرس نباید از 16/3 مجموع ساعات آن درس تجاوز کند درغیراینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می­گردد.

3-     غیبت غیرموجه درجلسه امتحان بمنزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس می باشد و غیبت موجه در امتحان موجب حذف آن درس می گردد. تشخیص موجه بودن غیبت به عهده شورای آموزشی دانشگاه می باشد.

4-     میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی نباید کمتر از 12 باشد درغیراینصورت ثبت نام دانشجو در نیمسال بعد بصورت مشروط خواهد بود. و دانشجویی که به صورت مشروط ثبت نام نماید حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی را در آن نیمسال ندارد.

5-     دانشجویانی که برخی از دروس به ویژه درسهای عمومی را در یکی از دانشگاههای دولتی گذرانده اند می توانند برای تطبیق این دروس در نیمه اول آبان ماه به آموزش کل دانشگاه مراجعه نمایند.

·         اموری که دانشجویان با مراجعه به دفتر مدیران محترم گروهها انجام خواهند داد.

1-   اخذ تاییدیه های انتخاب واحد

2-   امور مربوط به برنامه درسی ترم

3-   هرگونه اشکال در باره پیش نیاز،هم نیاز،کم وزیاد کردن واحد درسی روز تعامل دانشجو واستاد راهنما انجام خواهد گرفت.

  • اموری که دانشجویان با مراجعه به اداره آموزش انجام خواهند داد به شرح ذیل می باشد.

1-     اخذ رمز ورود به پرتال دانشجویی

2-     تمدید کارت دانشجویی

3-     تقاضای مرخصی تحصیلی

4-     درخواست گواهی اشتغال به تحصیل

5-     تحویل تاییدیه های انتخاب واحد به آموزش جهت رفع اشکال و درج در پرونده

6-      درخواست حذف ترم و حذف نیمسال

7-     اخذ مجوزحضور درجلسه امتحان

8-     چنانچه استاد راهنمای دانشجو در پرتال مشخص نشده بود به آموزش مراجعه نماید.

9-     اعلام کلیه اطلاعیه های امور آموزشی از طریق سایت دانشکده و تابلو اعلانات خواهد بود.

10- جهت استفاده از هرگونه فرم های آموزشی وهمچنین اطلاعیه هابه سایت دانشگاه کاشان قسمت دانشکده معماری و هنر بخش اداره آموزش مراجعه فرمائید. 

جهت دسترسی به پرسش های متداول معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی با مراجعه لینک زیر و سپس سر برگ بالا"پرسش های متداول" صحفه فوق مراجعه نماید.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه کاشان

 


لینک دانلود فایل