اطلاعیه های مرکز کامپیوتر

  جهت استفاده از اینترنت به آدرس

hs.kashanu.ac.ir/login


و وارد کردن مشخصات زیر

شماره دانشجوئی نام کاربری
شماره دانشجوئی یا(کدملی) کلمه عبور

و برای قطع اینترنت به آدرس

hs.kashanu.ac.ir/logout

جهت اصلاح رمز ورود اینترنت - پس از ورود به سیستم پویا(قسمت خدمات) رمز جدید را اعمال نمایید.

جهت قطع اینترنت - پس از ورود به سیستم پویا(قسمت خدمات) اینترنت را قطع نمایید.

همچنین آدرس تغییر رمز ورود و میزان ترافیک باقیمانده

http://172.16.255.250/IBSng/user


1.حساب های اینترنتی دانشجویان با شماره دانشجویی به عنوان نام کاربری و کدملی به عنوان رمز عبور میباشد.
2.اکانت دانشجویان ماهیانه شارژ می شود.
3.ترافیک دانشجویان دکترا  ۱۵ گیگابایت ، ترافیک دانشجویان کارشناسی ارشد 8 گیگابایت و کارشناسی 6 گیگابایت ، تعیین شده است.


پیغام های خطای ورود به اینترنت
.1
اشتباه بودن رمز ورود


.2
ورود مجدد به اینترنت بدون خروج از جایگاه قبلی


3.
تمام شدن میزان ترافیک هفتگی کارشناسی یا ماهیانه ارشد و دکتری
آ درس درایو(P)

محل قرارگیری نرم افزارها و فایل های مورد نیاز دانشجویان

 در منوی استارت(START) آدرس زیر را تایپ نموده


و وارد شاخه 
PROGRAMES شوید.


START/RUNUSER : ART
PASS : 123

OR
USER : ALI
PASS : 110


همچنین برای جابجایی اطلاعات داخل شبکه ازشاخه
ART
  .استفاده نمایید