دفترچه تلفن دانشکده

--ردیف-- ------نام------ -----نام----- ----خانوادگی---- شماره -----تماس----- -----موقعیت----- چهره

رزومه

---Resum---

1 محسن جاوری

3130

3131

رئیس دانشکده

معماری و هنر

فارسی

 

انگلیسی

2 طاهره عمیدی فر

3130

3131

مسئول دفتردانشکده    
3 احمد اکبری 3154

معاون آموزشی دانشکده

معماری و هنر

فارسی

 

انگلیسی

رئیس پژوهشکده

فرش ایران

4 بابک عالمی 3148

معاون پژوهشی دانشکده

معماری و هنر

فارسی

 

انگلیسی

5 رضا نوری شادمانی 3168 مدیر گروه باستان شناسی

فارسی

 

انگلیسی

6 محمدرضا غیاثیان 3120 مدیر گروه صنایع دستی

فارسی

 

انگلیسی

7 فتحغلی قشقایی فر 3124 مدیر گروه فرش

فارسی

 

انگلیسی

8 مهدی ممتحن 3166 مدیر گروه معماری

فارسی

 

انگلیسی

9 امیرحسین چیت سازیان 3169

مدیر گروه مطالعات

عالی هنر

فارسی

 

انگلیسی

10 حسین رضادخت 3145 کارشناس گروه های معماری / فرش / مطالعات عالی هنر  
11 محمد جواد باقری 3121 کارشناس گروه های صنایع دستی/ باستان شناسی  
12     3128

کارشناس پژوهشکده

فرش ایران

   
13 معصومه میرزائی 3152

کارشناس مسئول

کتابخانه دانشکده

   
14 فاطمه میرزابیگی 3153

کتابدار

کتابخانه دانشکده

   
15 افسانه آخوندزاده 2830 کارگاه معماری    
16 زهرا شریف فر 3139 مرکز اسناد و تحقیقات علمی و معماری    
17 نرجس زیبائی 3372 مجموعه آزمایشگاههای فرش    
3373
3374
2956
18 حسن رعیت مقدم 2547 مجموعه کارگاههای هنر    
19 امیرحسین یاسمی 2884 مجموعه کارگاههای هنر    
20 محمد ملکی

3141

 

مسئول آموزش دانشکده

معماری و هنر

ساختمان

اسلامی

21 جواد دقیق 3140

کارشناس آموزش دانشکده

معماری و هنر

ساختمان

اسلامی

22 محمدحسین صادقی 3158 مسئول سمعی و بصری و کارگاه عکاسی و سالن نگارخانه دانشکده

ساختمان

اسلامی

23 حسن غیاثی 3137

کارشناس مسئول

مرکز رایانه دانشکده

معماری و هنر

ساختمان

اسلامی

3136