کتابخانه دانشکده

مسئول کتابخانه:

خانم معصومه میرزائی

031-5591-3152

کتابدار

خانم فاطمه میرزابیگی

031-5591-3152

 

تاریخچه کتابخانه:
کتابخانه دانشکده معماری وهنردرسال1374 تأسیس یافته است.مجموعه کتابخانه شامل کتب فارسی ولاتین، نشریات ادواری، پایان نامه‌ها وبخش مرجع درزمینه‌های اصلی معماری، صنایع دستی، پژوهش هنروهنراسلامی می‌باشد.این کتابخانه به ارائه خدمات به دانشجویان دانشکده معماری وهنروهمچنین دانشجویان دیگردانشکده های دانشگاه کاشان به عنوان عضو رسمی می پردازد. دانشجویان ارشد و دکتری دیگر دانشگاه های دولتی و یا محققان فقط با ارائه معرفی نامه و کارت دانشجویی یا شناسایی معتبر مجاز به استفاده موقت از کتابخانه میباشند واین افرادامکان به امانت بردن مدارک را ندارند.سیستم نرم افزاری کتابخانه، برای مشاهده وجستجوی فهرست کتب ونشریات،پارس آذرخش می باشدکه به زودی تحت وب قرار گرفته وپورتال این نرم افزارقابل استفاده میباشد. رده بندی کتابخانه دیویی وسیستم کتابخانه بازمیباشد.کتابخانه دانشکده دارای حدود15000 عنوان کتاب فارسی، 3000 عنوان کتاب انگلیسی، 50 عنوان نشریه ادواری و300 عنوان پایان‌نامه دانشجویی میباشدوبجز کتاب های مرجع،امکان به امانت گرفتن کتب وجود دارد.هم اکنون کتابخانه واجد ضوابط وآئین نامه داخلی جهت ارائه خدمات میباشد

 

  کتابخانه دانشکده معماری وهنردرسال1374 تأسیس یافته است.مجموعه کتابخانه شامل کتب فارسی ولاتین، نشریات ادواری، پایان نامه‌ها وبخش مرجع درزمینه‌های اصلی معماری، صنایع دستی، پژوهش هنروهنراسلامی می‌باشد.این کتابخانه به ارائه خدمات به دانشجویان دانشکده معماری وهنروهمچنین دانشجویان دیگردانشکده های دانشگاه کاشان به عنوان عضو رسمی می پردازد. دانشجویان ارشد و دکتری دیگر دانشگاه های دولتی و یا محققان فقط با ارائه معرفی نامه و کارت دانشجویی یا شناسایی معتبر مجاز به استفاده موقت از کتابخانه میباشند واین افرادامکان به امانت بردن مدارک را ندارند.سیستم نرم افزاری کتابخانه، برای مشاهده وجستجوی فهرست کتب ونشریات،پارس آذرخش می باشدکه به زودی تحت وب قرار گرفته وپورتال این نرم افزارقابل استفاده میباشد. رده بندی کتابخانه دیویی وسیستم کتابخانه بازمیباشد.کتابخانه دانشکده دارای حدود15000 عنوان کتاب فارسی، 3000 عنوان کتاب انگلیسی، 50 عنوان نشریه ادواری و300 عنوان پایان‌نامه دانشجویی میباشدوبجز کتاب های مرجع،امکان به امانت گرفتن کتب وجود دارد.هم اکنون کتابخانه واجد ضوابط وآئین نامه داخلی جهت ارائه خدمات میباشد 


   ساعت کاری کتابخانه

روز صبح بعدازظهر
شنبه تا چهارشنبه 7.30 الی 12 13.30 الی 18
پنج شنبه ها 8 الی 12 تعطیل

ضوابط و آیین نامه کتابخانه
پورتال کتابخانه