سمعی وبصری(ساختمان اسلامی)

1. مسئول سمعی و بصری
2. نگارخانه دانشکده
3. گارگاه عکاسی

آقای محمد حسین صادقی

تلفن:
031-5591-3158


این واحد مسئولیت:
  •  پشتیبانی سیستم های ویدئو پروژکتور دانشکده /ژوژمانها / دفاعیات دانشجویان کارشناسی و ارشد
  • ارائه سیستم های مالتی مدیا برای کلاسها(تلویزیون/دستگاه اوپک/ویدئو پروژکتور/اسلایدپروژکتور/اورهد)
  • برگزاری نمایشگاههای مختلف درنگارخانه(فرش/نگارگری/عکاسی/نقاشی/صنایع دستی/معماری)
  • برگزاری جلسات ویژه در نگارخانه دانشکده(کلاس های طراحی/جلسات یادمان و تجلیل/جلسات دفاع)
  •   مسئولیت و پشتیبانی کارگاه عکاسی و تاریکخانه عکاسی دانشکده
را بر عهدده دارد.