دفترچه تلفن دانشکده معماری و هنر

--ردیف-- ------نام------ -----نام----- ----خانوادگی---- شماره -----تماس----- -----موقعیت----- چهره

رزومه

---Resum---

1 محسن جاوری

3130

3131

رئیس دانشکده

معماری و هنر

فارسی

 

انگلیسی

2 طاهره عمیدی فر

3130

3131

مسئول دفتردانشکده    
3 احمد اکبری 3154

معاون آموزشی دانشکده

معماری و هنر

فارسی

 

انگلیسی

 

4 بابک عالمی 3148

معاون پژوهشی دانشکده

معماری و هنر

فارسی

 

انگلیسی

5 رضا نوری شادمانی 3168 مدیر گروه باستان شناسی

فارسی

 

انگلیسی

6 محمدرضا غیاثیان 3120 مدیر گروه صنایع دستی

فارسی

 

انگلیسی

7 سونیا نوری تل چگاه   مدیر گروه فرش

فارسی

 

انگلیسی

8 مهدی ممتحن 3166 مدیر گروه معماری

فارسی

 

انگلیسی

9 امیرحسین چیت سازیان 3169

مدیر گروه مطالعات

عالی هنر

فارسی

 

انگلیسی

10 حسین رضادخت 3145 کارشناس گروه های معماری / فرش / مطالعات عالی هنر  
11 محمد جواد باقری 3121 کارشناس گروه های صنایع دستی/ باستان شناسی  
12 مجتبی معینیان 3128

کارشناس پژوهشکده

فرش ایران

 
13 فاطمه میرزابیگی 4884

مجموعه

کارگاه های هنر

   
14 افسانه آخوندزاده 2830

مجموعه کارگاه های معماری

   
15 زهرا شریف فر 3139 مرکز اسناد و تحقیقات علمی و معماری    
16 نرجس زیبائی 3372 مجموعه آزمایشگاههای فرش    
3373
3374
2956
17 حسن رعیت مقدم 2547

مجموعه

کارگاه های هنر

   
18 محمد ملکی

3141

مسئول آموزش دانشکده

معماری و هنر

ساختمان

معماری

هنر

19 جواد دقیق 3140

کارشناس آموزش دانشکده

معماری و هنر

ساختمان

اسلامی

20 حسن غیاثی 3137

کارشناس مسئول

مرکز رایانه دانشکده

معماری و هنر

ساختمان

اسلامی

3136